Chuẩn bị kho tư liệu dạy học GDCD từ năm 2008 - 2009.

01/07/2008 17:01

Trong kho tư liệu dạy học này chủ yếu giải quyết 03 vấn đề chính :

1/ Giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức trước.

2/ Giúp giáo viên sẳn sàng có thể dùng nó làm nguồn tham khảo cho hoat động giảng dạy.

3/ Giúp hoạt động kiểm tra và đo lường đánh giá kết quả học tập bộ môn dễ dàng hơn.

—————

Back