BÀI 2

THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN

1. Giới tự nhiên tồn tại khách quan.

   Giới tự nhiên là tất cả những gì tự có không phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng thần bí nào sáng tạo ra. 

 2. Xã hội là một bộ phận đặc thù của GTN

 a, Con người là sản phẩm của GTN

   - Bản thân con người là sản phẩm của GTN, con người tồn tại trong môi trường tự nhiên và cùng phát triển với môi trường tự nhiên.

 b. Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên

 - Có con người mới có xã hội mà con người là sản phẩm của GTN nên xã hội cũng là sản phẩm của GTN nhưng là bộ phận đặc thù của GTN.

c. Con người có thể nhận thức, cải tạo thế giới khách quan.

 - Con người có khả năng nhận thức được thế giới khách quan; nhờ các giác quan, nhờ hoạt động của bộ não, con người có khả năng nhận thức được thế giới, khả năng nhận thức của con người ngày càng tăng lên.

 - Con người có khả năng cải tạo được thế giới khách quan.

 - Con người không thể tạo ra giới tự hiên, nhưng có thể cải tạo GTN trên cơ sở tuân theo những quy luật vận động khách quan vốn có của nó. Ngược lại, làm trái các quy luật khách quan, con người sẽ phải hứng chịu những hậu quả khôn lường.

           Muốn cải tạo được tự nhiên và xã hội, con người phải nhận thức và vận dụng đúng các quy luật khách quan.