BÀI 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

 

1.Thế giới quan và phương pháp luận.

 a.Vai trò của TGQ, PPL của triết học.

-         Triết học là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.

-         Triết học có vai trò là thế giới quan PPL chung cho mọi hoạt động nhận thức của con người.

 

 b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm

      *Thế giới quan.

- Thế giới quan là quan niệm của con người về thế giới.

- Những quan niệm này luôn phát triển biểu hiện sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về thế giới xung quanh.

"TGQ là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

 

* Vấn đề cơ bản của triết học: Gồm 2 mặt (SGK)

-         Tuỳ cách trả lời vấn đề cơ bản của triết học mà được xem là TGQ duy vật hay duy tâm

-         Khẳng định tính khoa học, đúng đắn của TGQ duy vật.

  

c. Phương pháp luận biện chứng và phương phương pháp luận siêu hình.

     * Phương pháp, Phương pháp luận.

       - Phương pháp:     Là cách thức để đạt mục đích

       - Phương pháp luận: Là khoa học( lí luận) về phương pháp, về những phương pháp nghiên cứu.

              * Phương pháp luận biện chứng:     Là xem xét SVHT trong sự ràng buộc lẫn nhau trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.

              * Phương pháp luận siêu hình: Là xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, cô lập, không vận động

 

2. Chủ nghĩa duy vật- sự thống nhất hữu cơ giữa TGQ duy vật và PPL biện chứng.

- Về thế giới quan :Phải em xét chúng với quan điểm duy vật biện chứng.

- Về phương pháp luận: Phải xem xét chúng với quan điểm biện chứng duy vật.