Chú thích :

Dưới đây là kế hoạch các bài kiểm tra 15 phút (hệ số 1) ; kiểm tra 45 phút (hệ số 2) bao gồm những bài phải học và nội dung ôn tập.

Thông báo : kiểm tra 15 phút


Thông báo : kiểm tra 45 phút